Badania

Nagroda Clio

§ 1

 1. Nagrodę „Clio” przyznaje Rektor Uniwersytetu na wniosek Dziekana.
 2. W skład Jury wchodzi Dziekan Wydziału Historycznego UW jako Przewodniczący i Dyrektorzy wszystkich Instytutów Wydziału lub osoby przez nich upoważnione.

§ 2

 1. Nagroda przyznawana jest za najlepsze publikacje naukowe pracowników Wydziału Historycznego UW.
 2. Zgłasza się do nagrody (bez wskazania jej stopnia) wydawnictwa zwarte, zarówno „monografie i syntezy” jak i „edycje i opracowania”.
 3. Prawo zgłaszania kandydatur do nagrody mają członkowie Jury.
 4. Każda kandydatura musi być poparta recenzją. Recenzent musi posiadać tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego i nie może być pracownikiem ani emerytem Wydziału Historycznego UW.
 5. Zgłaszane mogą być pozycje wydane w roku poprzedzającym przyznawanie nagrody.

§ 3

 1. Nagroda jest trzystopniowa, indywidualna lub zbiorowa do 3 osób, jeśli wszyscy autorzy są pracownikami Wydziału Historycznego.
 2. Wysokość funduszu nagród ustala Dziekan Wydziału Historycznego UW zgodnie z możliwościami finansowymi Wydziału.
 • Nagroda I stopnia:

  Stanisław Adamiak, Carthage, Constantinople and Rome. Imperial and Papal Interventions in the Life of the Church in Byzantine Africa (533–698) (19 pkt.)

  Nagorda II stopnia:

  Mateusz Laszczkowski, ‘City of the Future’. Built space, modernity and urban change in Astana (14 pkt.)

  Nagorda III stopnia EX AEQUO:

  Małgorzata Gamrat, Między słowem a dźwiękiem. Pieśni na głos i fortepian Franza Liszta (10 pkt.)

  Agnieszka Rosales-Rodríguez, „Francuski wiek” i obrazy rokoka w świetle nowoczesnej krytyki i sztuki (10 pkt.)

  Wyróżnienia:

  Tomasz Nowak, Taniec narodowy w polskim kanonie kultury. Źródła, geneza, przemiany (4 pkt.)

  Konrad Bobiatyński, W walce o hegemonię. Rywalizacja polityczna w Wielkim Księstwie Litewskim w latach 1667–1674 (3 pkt.)

 • Kategoria Monografie i Syntezy

  Nagroda I

  prof. dr hab. Tomasz  Kizwalter
  W stronę równości
  dr hab. Tomasz Waliszewski
  Elaion. Olive oil production in Roman and Byzantine Syria-Palestine
   
  Nagroda II

  dr hab. Agnieszka Kościańska
  Płeć, przyjemność i przemoc. Kształtowanie wiedzy eksperckiej o seksualności w Polsce
  dr hab. Aneta Pieniądz
  Więzi braterskie we wczesnym średniowieczu. Wyobrażenia i praktyka społeczna
  dr hab. Janusz  Z. Wołoszyn
  Wróg – Inny – Sąsiad. Obraz obcego w kulturze Moche

  Nagroda III

  prof. dr hab. Elżbieta Jastrzębowska
  Podziemia antycznego Rzymu
  prof. dr hab. Jerzy Kruppe i mgr Martyna Milewskia
  Dzieje Zamku w Pucku
  dr Amanda Krzyworzeka
  Rolnicze strategie pracy i przetrwania. Studium z antropologii ekonomicznej
  dr hab. Anna Michałowska-Mycielska
  Sejm żydów litewskich  
  dr hab. Piotr Węcowski
  Początki Polski w pamięci historycznej późnego średniowiecza