Wydarzenia

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. PIOTRA RAFAŁA MAKOWSKIEGO / PUBLIC DEFENCE OF THE DOCTORAL DISSERTATION OF MGR PIOTR RAFAŁ MAKOWSKI

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia
ZAWIADOMIENIE o publicznej obronie rozprawy doktorskiej

 

Dnia 8 lipca 2020 r. o godz. 11:00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym: MGR. PIOTRA RAFAŁA MAKOWSKIEGO

Tytuł rozprawy: „Life among the ruins: an archaeological assessment of Khirbat edh-Dharih and the southern Transjordan during the 10th-12th centuries”
Promotor: dr hab. Tomasz Waliszewski, prof. ucz.
Recenzenci: prof. dr hab. Jolanta Młynarczyk; prof. dr Bethany J. Walker
Dyscyplina naukowa: archeologia
Język obrony: angielski

Link do uczestnictwa w publicznej obronie rozprawy doktorskiej zostanie udostępniony po wcześniejszej rejestracji. Zgłoszenie należy przesłać na adres: a.lajtar@uw.edu.pl. Rejestracja uczestników będzie otwarta od godz. 8:00 w dniu 29.06.20020 r. do godz. 24:00 w dniu 5.07.2020 r.

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Archeologia
dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz.
———————————————————————————————————

The Academic Council of Archaeology
NOTIFICATION on public defence of the doctoral dissertation

The remote online public defence of the doctoral dissertation will take place on 8-07-2020 at 11.00:

Mr Piotr Rafał Makowski

„Life among the ruins: an archaeological assessment of Khirbat edh-Dharih and the southern Transjordan during the 10th-12th centuries”

Dissertation supervisor: dr hab. Tomasz Waliszewski, prof. ucz.
Reviewers: prof. dr hab. Jolanta Młynarczyk; prof. dr Bethany J. Walker
Scientific discipline: archaeology
Language of the defence: English

The link to the public defence meeting will be made available after prior registration by e-mail a.lajtar@uw.edu.pl. The registration of participants will be open from 8:00AM on  29-06-2020 until 24:00 on 5-07-2020.

Chair of The Academic Council of Archaeology
dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz.

Pełne zawiadomienie: / Full notification:

Przewody doktorskie i nostryfikacje