Studia doktoranckie

Przewody doktorskie i nostryfikacje

Zawiadomienia o obronach

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR VIKTORYII ANTONCHYK

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia, że dnia 18 grudnia  2019 ro godz. 11:00 w sali 106 w starym BUW-ie, Krakowskie Przedmieście 26/28  odbędzie  się publiczna obrona rozprawy doktorskiej :

         Mgr Viktoryii Antonchyk

Temat rozprawy:  

            „Polscy muzycy w dziewiętnastowiecznym  Petersburgu

Promotor:                           prof. dr hab.  Alina Żórawska-Witkowska

Recenzenci:                       prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz

                                            dr hab. Barbara Przybyszewska-Jarmińska, prof. PAN

 Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Muzykologii.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR KATARZYNY DANYS

Rada Naukowa Dyscypliny Archeologia  Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,  że dnia 17 grudnia 2019 ro godz. 13:15 w sali 210 Instytutu Archeologii, Krakowskie   Przedmieście 26/28  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej :

                        Mgr  Katarzyny Danys

Temat  rozprawy:  

  „Ekonomia i relacje handlowe oazy Fajum   w okresie od                 V do XII w. n.e.  na podstawie amfor z Deir el-Naqlun”

Promotor:                             dr hab.  Anna Wodzińska

Recenzenci:                         prof. dr hab. Włodzimierz Godlewski

                                              dr  hab. Teodozja Rzeuska

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Archeologii.

Przepisy

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji

Spis dokumentów do zlożenia

Wnioskodawca składa do wybranej rady wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wraz z następującymi załącznikami:

  1. oryginałem dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego — do wglądu;
  2. w przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny:
    1. z polskim stopniem naukowym doktora — kopią rozprawy doktorskiej,
    2. z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego — kopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe — stanowiących podstawę przyznania wnioskodawcy stopnia naukowego;
  3. kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego, na podstawie którego kandydat wszczął procedurę uzyskania stopnia naukowego, o którego uznanie się ubiega;
  4. o świadczeniem, że stopień naukowy, o którego nostryfikację wnioskodawca się ubiega, nie stanowił przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego przeprowadzonego przez inną radę.

Rada może zażądać tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w ust. 2, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.