Studia doktoranckie

Przewody doktorskie i nostryfikacje

Zawiadomienia o obronach

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR MILENY JULII WOŹNIAK-KOCH

Rada Naukowa Dyscypliny Nauki o Sztuce Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamia,  że dnia  26 lutego  2020 ro godz. 13:00 w Sali Kolumnowej Wydziału Historycznego (budynek Instytutu Historycznego, parter), Krakowskie Przedmieście 26/28  odbędzie  się  publiczna   obrona   rozprawy   doktorskiej:

 Mgr Mileny Julii Woźniak-Koch

Temat  rozprawy:  

   „Kolekcja i tożsamość. Kolekcjonerstwo warszawskiej burżuazji i inteligencji pochodzenia żydowskiego jako wyraz identyfikacji kulturowo-narodowej (1880-1939). Studium przypadków”

 Promotor:                           prof. dr hab.  Antoni Ziemba

Recenzenci:                       prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska ; prof. dr hab. Maria Poprzęcka

 Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historii Sztuki.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. MELCHIORA MATEUSZA JAKUBOWSKIEGO

Rada Naukowa Dyscypliny Historia Uniwersytetu Warszawskiego    zawiadamia,  że dnia  26 lutego  2020 ro godz. 1315    w sali  Instytutu Historycznego, Krakowskie   Przedmieście 26/28 odbędzie  się  publiczna   obrona  rozprawy   doktorskiej:

MGR. MELCHIORA MATEUSZA JAKUBOWSKIEGO

Temat  rozprawy:  

Krajobraz religijny i etniczny Suwalszczyzny, Bukowiny i Łatgalii na przełomie XVIII i XIX  wieku. Lokalne społeczności a struktury państwowe i wyznaniowe

Promotor:                           prof. dr hab.  Dariusz Kołodziejczyk

Recenzenci:                      prof. dr hab. Marcin Wodziński ; dr hab. Tomasz Wiślicz-Iwańczyk, prof. PAN

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego.

Przepisy

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji

Spis dokumentów do zlożenia

Wnioskodawca składa do wybranej rady wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wraz z następującymi załącznikami:

  1. oryginałem dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego — do wglądu;
  2. w przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny:
    1. z polskim stopniem naukowym doktora — kopią rozprawy doktorskiej,
    2. z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego — kopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe — stanowiących podstawę przyznania wnioskodawcy stopnia naukowego;
  3. kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego, na podstawie którego kandydat wszczął procedurę uzyskania stopnia naukowego, o którego uznanie się ubiega;
  4. o świadczeniem, że stopień naukowy, o którego nostryfikację wnioskodawca się ubiega, nie stanowił przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego przeprowadzonego przez inną radę.

Rada może zażądać tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w ust. 2, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.