Studia doktoranckie

Przewody doktorskie i nostryfikacje

Zawiadomienia o obronach

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR KINGI KUBICKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego  zawiadamiają,  że dnia  3 grudnia  2019 ro godz. 16:45  w sali 125 Instytutu Historycznego, przy ul. Krakowskie   Przedmieście 26/28 odbędzie  się  publiczna  obrona rozprawy doktorskiej :

Mgr Kingi Kubickiej

Temat  rozprawy:  

  „Polonia francuska w latach 1945 – 1956. Aktywność społeczna i polityczna”

 Promotor: dr hab.  Tadeusz Rutkowski

Recenzenci:   dr hab. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska, prof. IH PAN ; prof. dr hab. Romuald Turkowski

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego.

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. MAKAREGO PAWŁA GÓRZYŃSKIEGO

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamiają, że dnia  4 grudnia 2019 ro godz. 16:00 w Sali Narożnej w Instytucie Muzykologii, (Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, wejście „C”,   Krakowskie Przedmieście 32) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej: 

         Mgr. Makarego Pawła Górzyńskiego

Temat  rozprawy:  

 Miasto, społeczeństwo, przyszłość: architektura i przestrzenie nowoczesności Kalisza przełomu XIX – XX wieku

Promotor:                           dr hab.  Barbara Arciszewska

Recenzenci:                       dr hab. Rafał Makała

                                            dr hab. Jerzy Kos

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR IRINY KOLUZAEVEJ

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego  zawiadamiają,  że dnia  26 listopada  2019 ro godz. 11:30 w sali 125 Instytutu Historycznego, Krakowskie  Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy  doktorskiej:

Mgr  Iriny Koluzaevej

Temat  rozprawy:  

       „Filon Kmita Czarnobylski: gente Ruthenus natione Lithuanus

 Promotor:                           prof. dr hab.  Jan Kieniewicz

Promotor pomocniczy:        dr hab. Hieronim Grala

 

Recenzenci:                       prof. dr hab. Tomasz Kempa

                                            dr hab. Jan Stradomski, prof. UJ

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. OSKARA KAROLA ŁAPETY

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamiają, że dnia 27 listopada 2019 r. o godz. 16:00 w Sali Narożnej w Instytucie Muzykologii, (Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, wejście „C”, Krakowskie Przedmieście 32) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej :

  Mgr. Oskara Karola Łapety

Temat rozprawy:

 „Eugeniusz Morawski. Życie i recepcja twórczości”

 

Promotor: dr hab. Marcin Gmys, prof. UAM

Recenzenci: prof. dr hab. Małgorzata Woźna-Stankiewicz ; dr hab. Małgorzata Gamrat

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. DAWIDA ANDRZEJA MACHAJA

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamiają,  że dnia  3 grudnia  2019 ro godz. 13:00 w sali Instytutu Historycznego, Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie  się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej :

   Mgr. Dawida Andrzeja Machaja

Temat  rozprawy:

 „Tumulty wyznaniowe w dwóch stolicach Rzeczypospolitej: w Krakowie i Wilnie od XVI do XVIII w. – geneza, mechanizmy, uczestnicy

 

Promotor:         prof. dr hab.  Urszula Augustyniak

Recenzenci:     prof. dr hab. Tomasz Kempa

                          prof. dr hab. Andrzej Karpiński

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR MARTY JAWORSKIEJ-OKNIŃSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamiają,  że dnia  3 grudnia  2019 ro godz. 15:00 w sali Instytutu Historycznego, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie  się  publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

  Mgr Marty Jaworskiej-Oknińskiej

Temat  rozprawy:

 „Komunikacja między Moskwą a prowincją w świetle suplik zbiorowych z lat 1613 – 1649. Studium z kultury politycznej Państwa Moskiewskiego w XVII wieku

Promotor:         prof. dr hab.  Dariusz Kołodziejczyk

Recenzenci:     prof. dr hab. Ilona Czamańska

                          prof. dr hab. Krzysztof Pietkiewicz

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego.

Przepisy

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji

Spis dokumentów do zlożenia

Wnioskodawca składa do wybranej rady wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wraz z następującymi załącznikami:

  1. oryginałem dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego — do wglądu;
  2. w przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny:
    1. z polskim stopniem naukowym doktora — kopią rozprawy doktorskiej,
    2. z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego — kopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe — stanowiących podstawę przyznania wnioskodawcy stopnia naukowego;
  3. kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego, na podstawie którego kandydat wszczął procedurę uzyskania stopnia naukowego, o którego uznanie się ubiega;
  4. o świadczeniem, że stopień naukowy, o którego nostryfikację wnioskodawca się ubiega, nie stanowił przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego przeprowadzonego przez inną radę.

Rada może zażądać tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w ust. 2, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.