Studia doktoranckie

Przewody doktorskie i nostryfikacje

Zawiadomienia o obronach

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR MAGDALENY ANNY OLIFERKO

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego  zawiadamiają,  że dnia 27 marca 2019 ro godz. 16:00 Sali Narożnej w Instytucie Muzykologii, (Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, wejście „C”, Krakowskie Przedmieście 32)odbędzie  się publiczna   obrona   rozprawy  doktorskiej :

         Mgr Magdaleny Anny Oliferko

 Temat  rozprawy:  

 „Julian Fontana – an Underestimated Artist from the Chopin’s Closest Circle

Promotor:                          prof. dr hab.  Irena Poniatowska

                                           prof. Brenno Boccadoro

Recenzenci:                       prof. dr. hab. Zofia Chechlińska

                                           prof. John Rink 

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. ADAMA RADOSŁAWA SUŁAWKI

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamiają, że dnia 22 marca  2019 ro godz. 1500  w sali „A” Instytutu Historycznego, Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

Mgr. Adama Radosława Suławki

Temat  rozprawy:  

 „Prasa rosyjska i rosyjskojęzyczna w II Rzeczypospolitej (1918 -1939)

 Promotor:                          prof. dr hab.  Romuald Turkowski

Recenzenci:                      prof. dr hab. Piotr Mitzner, prof. dr hab. Grzegorz Mazur

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Historycznego.

Przepisy

Dokumenty do otwarcia przewodu doktorskiego i złożenia rozprawy doktorskiej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji

Spis dokumentów do zlożenia

Wnioskodawca składa do wybranej rady wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wraz z następującymi załącznikami:

  1. oryginałem dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego — do wglądu;
  2. w przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny:
    1. z polskim stopniem naukowym doktora — kopią rozprawy doktorskiej,
    2. z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego — kopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe — stanowiących podstawę przyznania wnioskodawcy stopnia naukowego;
  3. kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego, na podstawie którego kandydat wszczął procedurę uzyskania stopnia naukowego, o którego uznanie się ubiega;
  4. o świadczeniem, że stopień naukowy, o którego nostryfikację wnioskodawca się ubiega, nie stanowił przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego przeprowadzonego przez inną radę.

Rada może zażądać tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w ust. 2, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.