Studia doktoranckie

Przewody doktorskie i nostryfikacje

Zawiadomienia o obronach

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR IWONY JOLANTY KOWALCZYK-MIZERAKOWSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamiają, że dnia 29 maja 2019 r. o godz. 13:00 w sali 210 Instytutu Archeologii, Krakowskie Przedmieście 26/28  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej :

Mgr  Iwony Jolanty Kowalczyk-Mizerakowskiej

Temat  rozprawy:  

 „Importy rzymskie w rejonach starożytnych ośrodków metalurgicznych na ziemiach Polski”

Promotor:                            dr hab.  Renata Ciołek

Recenzenci:                        dr  hab. Artur Błażejewski, prof. UWr., dr  hab. Szymon Orzechowski, prof. UJK

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Historycznego.

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ MGR AGATY ANNY DEPTUŁY

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu  Warszawskiego zawiadamiają,  że dnia  22 maja 2019 ro godz. 11:30  w sali 210 Instytutu Archeologii, Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna  obrona  rozprawy  doktorskiej:

Mgr Agaty Anny Deptuły

Temat  rozprawy:  

 „Inskrypcje ścienne z Dolnego Kościoła w Banganarti

 Promotor:                           prof. dr hab.  Adam Łajtar

Recenzenci:                        ks. prof. dr  hab. Józef Naumowicz ; dr hab. Bogdan Żurawski, prof. PAN

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Historycznego.

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ MGR JOANNY JADWIGI ZAMORSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego  zawiadamiają,  że dnia  8 maja  2019 ro godz. 13:00 w sali 2.10 Instytutu Archeologii, Krakowskie   Przedmieście 26/28   odbędzie  się  publiczna   obrona   rozprawy   doktorskiej :  Mgr Joanny Jadwigi Zamorskiej Temat  rozprawy:            Fiesta w społecznościach lokalnych Dolin Centralnych Oaxaki (płd. Meksyk). Organizacja katolickich świąt parafialnych jako droga do prestiżu  i władzy  Promotor:                                prof. dr hab. Hanna Magdalena Zowczak Promotor pomocniczy:          dr Renata Hryciuk Recenzenci:                            dr. hab. Kamila Baraniecka-Olszewska (IAiE PAN) dr hab. Inga Kuźma, prof. UŁ   Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Historycznego.

OBRONA  ROZPRAWY  DOKTORSKIEJ MGR. BILEGSAIKHANA TAMIRJAVA

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu  Warszawskiego  zawiadamiają,  że dnia 25 kwietnia  2019ro godz. 15:00 w sali 2.12 Instytutu Archeologii, Krakowskie   Przedmieście 26/28  odbędzie  się publiczna   obrona   rozprawy  doktorskiej :  Mgr. Bilegsaikhana Tamirjava Temat  rozprawy:            Beneficial, Fortunate, Dangerous. Mongolian herders and the varieties of landscape Promotor:                           prof. dr hab. Jerzy Wasilewski Recenzenci:                       dr. hab. Agata Bareja-Starzyńska prof. dr. hab. Sławoj Szynkiewicz Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Historycznego.

Przepisy

Dokumenty do otwarcia przewodu doktorskiego i złożenia rozprawy doktorskiej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji

Spis dokumentów do zlożenia

Wnioskodawca składa do wybranej rady wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wraz z następującymi załącznikami:

  1. oryginałem dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego — do wglądu;
  2. w przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny:
    1. z polskim stopniem naukowym doktora — kopią rozprawy doktorskiej,
    2. z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego — kopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe — stanowiących podstawę przyznania wnioskodawcy stopnia naukowego;
  3. kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego, na podstawie którego kandydat wszczął procedurę uzyskania stopnia naukowego, o którego uznanie się ubiega;
  4. o świadczeniem, że stopień naukowy, o którego nostryfikację wnioskodawca się ubiega, nie stanowił przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego przeprowadzonego przez inną radę.

Rada może zażądać tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w ust. 2, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.