Studia doktoranckie

Przewody doktorskie i nostryfikacje

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. TOMASZA WIĘCKA​

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamiają, że dnia 16 października 2019 r. o godz. 13:00 sali 210, Instytut Archeologii, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej :

Mgr. Tomasza Emila Więcka

Temat rozprawy:

Złote naśladownictwa monet rzymskich z kręgu gockiego

Promotor: prof. dr hab. Aleksander Bursche

Recenzenci: dr hab. Bartosz Awianowicz, prof. UMK ; dr hab. Jarosław Bodzek.

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w Bibliotece Instytutu Historycznego.

Zawiadomienia o obronach

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. PRZEMYSŁAWA WŁODZIMIERZA PAZIKA

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamiają,  że dnia  29 października  2019 ro godz. 17:00 w sali 125 Instytutu Historycznego, Krakowskie   Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej :

Mgr. Przemysława Włodzimierza Pazika

Temat  rozprawy:  „Spory i wybory ideowe katolików świeckich  w okresie narodzin komunistycznego systemu władzy w Polsce (1945-1948)

Promotor:                           dr hab.  Paweł Skibiński

Recenzenci:                       dr hab. Konrad Białecki, prof. UAM ; prof. dr hab. Antoni Dudek

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. ANTONA SAIFULLAYEU

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamiają, że dnia 16 września  2019 ro godz. 13:00 w sali 125 Instytutu Historycznego, Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej :

Mgr. Antona Saifullayeu

Temat  rozprawy:  

       „Średniowiecze w białoruskiej historiografii  postkolonialnej

Promotor:                           dr hab.  Jerzy Pysiak

Recenzenci:                       prof. dr hab. Rafał Stobiecki, dr hab. Maciej Górny, prof. IH PAN

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego.

Przepisy

Dokumenty do otwarcia przewodu doktorskiego i złożenia rozprawy doktorskiej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji

Spis dokumentów do zlożenia

Wnioskodawca składa do wybranej rady wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wraz z następującymi załącznikami:

  1. oryginałem dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego — do wglądu;
  2. w przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny:
    1. z polskim stopniem naukowym doktora — kopią rozprawy doktorskiej,
    2. z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego — kopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe — stanowiących podstawę przyznania wnioskodawcy stopnia naukowego;
  3. kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego, na podstawie którego kandydat wszczął procedurę uzyskania stopnia naukowego, o którego uznanie się ubiega;
  4. o świadczeniem, że stopień naukowy, o którego nostryfikację wnioskodawca się ubiega, nie stanowił przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego przeprowadzonego przez inną radę.

Rada może zażądać tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w ust. 2, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.