Studia doktoranckie

Przewody doktorskie i nostryfikacje

Zawiadomienia o obronach

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. MARCINA JANUSZA BARANOWSKIEGO

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamiają, że dnia 9 października 2018 ro godz. 12.00 w sali 210 Instytutu Archeologii, Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

Mgr. Marcina Janusza Baranowskiego

Temat rozprawy:
Ceramika stołowa z czerwoną powłoką. Produkcja dolnomezyjskich centrów ceramicznych od końca I do połowy III w. n.e.

Promotor:
prof. dr hab.  Piotr Dyczek

Recenzenci:
prof. dr. hab. Mikołaj Szafran
dr. hab. Mateusz Żmudziński

 

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Historycznego: www.wh.uw.edu.pl

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. LESZKA JANA ROŚCISZEWSKIEGO

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu  Warszawskiego zawiadamiają, że dnia 17 października 2018 ro godz. 1600 w Sali Narożnej Instytutu Muzykologii, (Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, wejście „C”, Krakowskie Przedmieście 32) odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

         Mgr. Leszka Jana Rościszewskiego

 

Temat  rozprawy:
Polski portret wojskowy epoki saskiej

 

Promotor:
prof. dr hab.  Juliusz Chrościcki

Recenzenci: 
dr. hab. Maciej Franz, prof. UAM
dr hab. Przemysław Mrozowski

 

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Historycznego: www.wh.uw.edu.pl

 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR ELŻBIETY NOWOSIELSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamiają, że dnia 22 października 2018 ro godz. 1500 w sali Kolumnowej Wydziału Historycznego, Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej :

 

        Mgr Elżbiety Nowosielskiej

 

Temat  rozprawy:
Melancholia, szaleństwo i inne tzw. choroby głowy w Rzeczypospolitej w XVII  i XVIII w.

 

Promotor:
prof. dr hab.  Andrzej Karpiński

Recenzenci:
prof. dr hab. Urszula Augustyniak
dr hab. Igor Kąkolewski, prof. UWM

 

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego, zaś streszczenie rozprawy wraz z recenzjami zamieszczone są na stronie Wydziału Historycznego: www.wh.uw.edu.pl

 

 

Streszczenia i recenzje rozpraw doktorskich

mgr Marcin Janusz Baranowski

mgr Leszek Jan Rościszewski

mgr Elżbieta Nowosielska

Przepisy

Dokumenty do otwarcia przewodu doktorskiego i złożenia rozprawy doktorskiej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji

Spis dokumentów do zlożenia

Wnioskodawca składa do wybranej rady wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wraz z następującymi załącznikami:

  1. oryginałem dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego — do wglądu;
  2. w przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny:
    1. z polskim stopniem naukowym doktora — kopią rozprawy doktorskiej,
    2. z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego — kopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe — stanowiących podstawę przyznania wnioskodawcy stopnia naukowego;
  3. kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego, na podstawie którego kandydat wszczął procedurę uzyskania stopnia naukowego, o którego uznanie się ubiega;
  4. o świadczeniem, że stopień naukowy, o którego nostryfikację wnioskodawca się ubiega, nie stanowił przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego przeprowadzonego przez inną radę.

Rada może zażądać tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w ust. 2, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.