Studia doktoranckie

Przewody doktorskie i nostryfikacje

Zawiadomienia o obronach

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR. EMILA KALINOWSKIEGO

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego  zawiadamiają,  że dnia 5 grudnia 2018 ro godz.  14:00 w sali „A” Instytutu Historycznego, Krakowskie   Przedmieście 26/28 odbędzie się  publiczna   obrona  rozprawy   doktorskiej :

          Mgr. Emila Kalinowskiego

 Temat  rozprawy:  

 „Szlachta ziemi bielskiej wobec bezkrólewi w XVI-XVII wieku

Promotor:                          prof. dr hab.  Andrzej Karpiński

Recenzenci:                      prof. dr. hab. Edward Opaliński

hab. Jerzy Urwanowicz, prof. UwB

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MGR ALEKSANDRY MARII KAJDAŃSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego     zawiadamiają,  że dnia 11 grudnia 2018 ro godz. 16:00 w sali wykładowej w Instytucie Historii Sztuki, Krakowskie Przedmieście 26/28  odbędzie  się publiczna   obrona   rozprawy  doktorskiej :

        Mgr ALEKSANDRY MARII KAJDAŃSKIEJ

Temat  rozprawy:  

 „Ubiory w nowożytnym Gdańsku (od połowy XVI do końca XVIII wieku)”

Promotor:                           dr hab.  Anna Sieradzka, prof. UW

Recenzenci:                       prof. dr. hab. Anna Drążkowska

                                           prof. dr. hab. Krzysztof M. Kowalski

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego.

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ MARTY PAULINY DZIEWANOWSKIEJ-PACHOWSKIEJ

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego     zawiadamiają,  że dnia 12 grudnia 2018 ro godz. 16:00 Sali Narożnej w Instytucie Muzykologii, (Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, wejście „C”,   Krakowskie Przedmieście 32)odbędzie  się publiczna   obrona   rozprawy  doktorskiej :

        Mgr Marty Pauliny Dziewanowskiej-Pachowskiej

Temat  rozprawy:  

 „Dzieło w ruchu. Instalacje dźwiękowe Zygmunta Krauzego, Krzysztofa Knittla i Marka Chołoniewskiego”

 

Promotor:                           dr hab.  Iwona Lindstedt

Recenzenci:                       dr. hab. Justyna Humięcka-Jakubowska, prof. UAM

  1. hab. Jacek Szerszenowicz, prof. AM w Łodzi 

Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego. 

OBRONA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ ROBERTA JULIUSZA MAHLERA

Dziekan i Rada Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego zawiadamiają, że dnia 17 grudnia 2018 r. o godz. 12:00 w sali 2.10 w Instytucie Archeologii, Krakowskie Przedmieście 26/28 odbędzie się publiczna  obrona   rozprawy   doktorskiej:

         Mgr. Roberta Juliusza  Mahlera

 Temat  rozprawy:  

 „Nekropola muzułmańska na Kom el-Dikka w egipskiej Aleksandrii – świadectwo przemian”

Promotor:                           dr hab.  Karol Piasecki, prof. US

Promotor pomocniczy:      dr Wiesław Więckowski

Recenzenci:                       prof. dr. hab. Maria Kaczmarek

                                            dr hab. Barbara Tkaczow, prof. PAN

 Praca doktorska wraz z recenzjami wyłożona jest do wglądu w bibliotece Instytutu Historycznego.

mgr Marcin Baranowski

mgr Leszek Jan Rościszewski

mgr Elżbieta Nowosielska

Przepisy

Dokumenty do otwarcia przewodu doktorskiego i złożenia rozprawy doktorskiej

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie nostryfikacji

Spis dokumentów do zlożenia

Wnioskodawca składa do wybranej rady wniosek o wszczęcie postępowania nostryfikacyjnego wraz z następującymi załącznikami:

  1. oryginałem dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego — do wglądu;
  2. w przypadku ubiegania się o uznanie stopnia naukowego za równoważny:
    1. z polskim stopniem naukowym doktora — kopią rozprawy doktorskiej,
    2. z polskim stopniem naukowym doktora habilitowanego — kopią dokumentów potwierdzających osiągnięcia naukowe — stanowiących podstawę przyznania wnioskodawcy stopnia naukowego;
  3. kopią dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego, na podstawie którego kandydat wszczął procedurę uzyskania stopnia naukowego, o którego uznanie się ubiega;
  4. o świadczeniem, że stopień naukowy, o którego nostryfikację wnioskodawca się ubiega, nie stanowił przedmiotu postępowania nostryfikacyjnego przeprowadzonego przez inną radę.

Rada może zażądać tłumaczenia na język polski dokumentów, o których mowa w ust. 2, sporządzonego przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości albo sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.