Administracja

Samodzielna Sekcja Ekonomiczno-Finansowa

Kontakt

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek – czwartek w godzinach 9:00 – 14:00
piątek – sekcja nieczynna dla interesantów

Ogłoszenia

Pracownicy

Kierownik sekcji

Emilia Mroczkowska

 • +48 22 55 24 562

 • emilia.mroczkowska@uw.edu.pl

 • obsługa umów cywilno-prawnych,
 • wystawianie faktur- obsługa finansowa inwestycji prowadzonych na Wydziale Historycznym,
 • obsługa finansowa w zakresie dotacji na poszczególne rodzaje działalności i projekty.

mgr Krystyna Dudzińska

 • +48 22 55 21 654

 • k.dudzinska@uw.edu.pl

 • koordynator ds. projektów badawczych na Wydziale Historycznym

Sylwia Ejsmont

 

 • +48 22 55 24 533

 • s.ejsmont@uw.edu.pl

 • obsługa finansowa grantów krajowych i międzynarodowych programów badawczych
 • obsługa księgowa w systemie SAP

Bożena Gałązka

 • +48 22 55 24 534

 • b.galazka@uw.edu.pl

 • wystawianie faktur za czesne
 • obsługa księgowa w systemie SAP

Magdalena Kijewska

 • +48 22 55 24 535

 • mk.kijewska@uw.edu.pl

 • obsługa kasy Wydziału
 • obsługa finansowa faktur gotówkowych
 • obsługa księgowa w systemie SAP

Beata Kozera

 • +48 22 5520247

 • bm.kozera@uw.edu.pl

 • obsługa umów cywilno-prawnych

Dagmara Kulbicka

 • +48 22 55 24 532

 • d.kulbicka@uw.edu.pl

 • obsługa finansowa faktur przelewowych
 • rozliczanie delegacji krajowych (pociąg, autobus, samolot)
 • obsługa księgowa w systemie SAP

Marta Rojkowska

 • +48 22 55 20 247

 • m.rojkowska2@uw.edu.pl

 • obsługa finansowa faktur przelewowych płatnych z BST
 • rozliczanie delegacji krajowych (pociąg, autobus, samolot) płatnych z BST
 • obsługa księgowa w systemie SAP

Marzenna Szewczyk

 • +48 22 55 24 548

 • marzenna.szewczyk@uw.edu.pl

 • obsługa finansowa grantów krajowych i międzynarodowych programów badawczych
 • obsługa księgowa w systemie SAP

Kompetencje sekcji

Samodzielna Sekcja Ekonomiczno-Finansowa zajmuje się obsługą finansowo-księgową działalności Wydziału, włączając w to projekty badawcze afiliowane przy Wydziale.

Uprzejmie prosimy o dostarczanie do Sekcji kompletnych, odpowiednio wypełnionych dokumentów bezpośrednio po ich otrzymaniu.

W szczególności dotyczy to:

 • druków delegacji
 • wniosków wyjazdowych
 • faktur
 • umów cywilno-prawnych

 

Wszystkie druki dostępne są w zakładce „Najczęściej zadawane pytania”

Dokumenty powinny zawierać informację na temat źródła finansowania i być opatrzone podpisem osoby dysponującej danymi środkami. Wszelkie zaplanowane wydatki muszą nie tylko mieć pokrycie we wskazanym źródle finansowania, ale także być zgodne z obowiązującymi przepisami.

Pracownik/doktorant składa do podpisu Dziekanowi Wydziału druk delegacji lub wniosku wyjazdowego przed wyjazdem.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Kwestora lub Prodziekanem ds. Finansów i Badań Naukowych

Podróże służbowe

Podróże służbowe – krajowe

Uwaga! Wszelkie zaliczki należy rozliczyć niezwłocznie po powrocie, zgodnie ze zobowiązaniem podpisanym na dokumencie.

 

Podróż własnym samochodem:

Zakupy i usługi

Zakupy i usługi

Podstawowym dokumentem do rozliczenia zakupów jest prawidłowo wystawiona i opisana faktura VAT, dostarczona bez zbędnej zwłoki do Samodzielnej Sekcji Ekonomiczno-Finansowej WH UW

Faktura, z 30-dniowym terminem płatności, powinna zostać wystawiona na:

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
NIP:  525-001-12-66

Prawidłowo opisana faktura powinna zawierać:

 • pieczęć opatrzoną podpisami osoby/osób finansowo i materialnie odpowiedzialnych za dany zakup oraz datą wykonania usługi lub otrzymania towaru (informacja ta jest niezbędna do prawidłowego i terminowego naliczenia oraz odprowadzenia należnego podatku VAT)
 • informację na temat rodzaju wydatku, źródła finansowania i związku wydatku ze źródłem finansowania (w przypadku projektów – z konkretnym zadaniem badawczym)

 

Akceptowane formy płatności i sposób ich rozliczania:

 • faktura
 • faktura pro-forma
 • refundacja poniesionych wydatków

Zakup sprzętu/aparatury

Razem z fakturą za zakup aparatury należy dostarczyć wypełnione i podpisane formularze:

 • PO – protokół odbioru
 • OT – druk odbioru technicznego

W celu nadania numeru inwentarzowego prosimy kontaktować się z Samodzielną Sekcją ds. Ogólnych.

Przy zakupie wyposażenia należy sporządzić tylko protokół odbioru.

UWAGA! Dokumenty zagraniczne płacone w walucie obcej

 

Przypominamy, że wszelkie tłumaczenia, weryfikacje tekstu, druk itp działania, które w ramach projektu będą dla Państwa wykonywane przez firmy zewnętrzne, wymagają zawarcia umowy pomiędzy UW a FirmąUmowa ta musi trafić do Biura Prawnego w celu weryfikacji warunków, w związku z tym uprzejmie prosimy o dopilnowanie opracowania i zawarcia takiej umowy odpowiednio wcześniej (tzn. przed dostarczeniem faktury).