Administracja

Sekcja ds. Studenckich

Kontakt

 • poniedziałek - czwartek 10:00 - 12:00 ; 13:00-14:30
  W piątki sekcja jest nieczynna

  UWAGA:
  w dniach 29-30 kwietnia br. sekcja studencka będzie czynna w godz. 11.00 - 13.00

 • wh.dziekanat.441@uw.edu.pl

 • +48 22 55 20 777

Dziekanat sekcji studenckiej mieści się przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w nowym budynku administracyjno-dydaktycznym Wydziału Historycznego UW (obok Instytutu Historycznego UW), parter, pokój 111.

Ogłoszenia

 • INFORMACJA DLA NOWO PRZYJĘTYCH STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH
  Szanowni Państwo,
  od 27 września br. będziemy Państwu wydawać legitymacje studenckie.
  Z przyczyn od nas niezależnych nie możemy wydać Państwu umowy o odpłatnościach na UW w pierwszym tygodniu studiów. Umowy te będziemy przygotowywać na bieżąco. Przypominamy, że każdy student ma obowiązek podpisania umowy.
  UWAGA
  dokumenty (umowy, legitymacje) dla osób rozpoczynających studia na I roku studiów II stopnia mogą być opóźnione, w związku z późno odbywającymi się rekrutacjami na te studia.
  Dokumenty będą do odbioru w sekcji studenckiej dziekanatu Wydziału Historycznego UW w budynku administracyjno-dydaktycznym pok. 111

 

Pracownicy

KIEROWNIK SEKCJI

Katarzyna Leng

 • +48 22 55 20 777

 • k.leng@uw.edu.pl

mgr Hanna Brzóska

 • +48 22 55 20 777

 • hbrzoska@uw.edu.pl

mgr Agata Paśnik-Mianowska

 • +48 22 55 20 777

 • amianowska@uw.edu.pl

Kompetencje sekcji

Sekcja ds. Studenckich obsługuje studentów studiów stacjonarnych I i II stopnia realizowanych w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej, Instytucie Historycznym, Instytucie Historii Sztuki, Instytucie Muzykologii.

Kompetencje Sekcji ds. Studenckich

 • przygotowuje dokumenty dla nowoprzyjętych studentów – legitymacje, umowy, oświadczenia etc.;
 • prowadzi sprawy związane z tokiem studiów – przyjmowanie podań i przekazywanie na nie odpowiedzi (w systemie USOS, pocztą elektroniczną i tradycyjną), uaktualnianie danych studenta w systemie USOS, przedłużanie legitymacji, wydawanie zaświadczeń (na potrzeby ZUS, KRUS, urzędów skarbowych, banków i in. instytucji), nadzorowanie w systemie USOS wpłat za usługi edukacyjne;
 • przygotowuje dokumentację do egzaminów dyplomowych (licencjackich i magisterskich);
 • drukuje suplementy do dyplomów (licencjackich i magisterskich);
 • przygotowuje, drukuje i wydaje dyplomy ukończenia studiów – uwaga: dotyczy absolwentów wszystkich rodzajów studiów I i II stopnia prowadzonych na Wydziale Historycznym;
 • organizuje inauguracje dla nowoprzyjętych studentów dla absolwentów Wydziału Historycznego;
 • przygotowuje listy stypendialne dla cudzoziemców (nie dot. studentów Archeologii);
 • archiwizuje akta absolwentów oraz osób skreślonych z listy studentów.

Pliki do pobrania

  • W celu wyrobienia duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej należy przyjść do Dziekanatu ds. Studenckich z potwierdzeniem wpłaty kwoty 25,50 zł na konto:

   Uniwersytet Warszawski
   Krakowskie Przedmieście 26/28
   56116022020000000076486236

   Tytułem: opłata za duplikat legitymacji studenckiej + imię i nazwisko

   Oczekiwanie na duplikat elektronicznej legitymacji może potrwać kilka dni!

  • Od grudnia 2016 roku na Wydziale Historycznym obowiązuje E-OBIEGÓWKA

   Dziekanat ds. studenckich (dot. studiów stacjonarnych) aktywuje e-obiegówkę np. przed egzaminem dyplomowym.
   E-obiegówka jest widoczna dla studentów na kontach USOS w zakładce DLA WSZYSTKICH. Student powinien przed egzaminem odpowiedzieć na zadane pytania przed egzaminem dyplomowym.

  • Egzamin dyplomowy powinien być zgłoszony dwa tygodnie przed obroną.

   Egzamin dyplomowy można zgłosić:

   • osobiście (najlepiej na wzorze pisma poniżej)
   • lub wysyłając do nas e-mail na adres wh.dziekanat.441@uw.edu.pl

   Wystarczy nam podanie samego tytułu pracy i promotora (najlepiej jednak jest gdy student może podać już cały skład komisji , datę i godzinę).

   Po dostarczeniu w/w informacji sekcja studencka otwiera Państwu dostęp do:

   • APD UW
   • do obiegówki znajdującej się w USOS,
   • do opłaty za dyplom znajdującej się w USOS w zakładce PŁATNOŚCI – NIEROZLICZONE NALEŻNOŚCI

   UWAGA – mając na uwadze, że procedura przygotowania wiąże się z uzyskiwaniem ocen końcowych (zaliczeń , egzaminów) informujemy, że zaliczoną Kartą Osiągnięć Studenta z wyliczoną średnią, zdjęcia do dyplomu, potwierdzenie wpłaty za dyplom możecie Państwo dostarczyć nawet 2 dni przed obroną.

   APD UW student powinien uzupełnić najpóźniej 5 dni przed obroną.

   Każda praca musi przejść procedurę antyplagiatową – informacja w Instytutach.

   Tak więc procedura zakończenia studiów i złożenia egzaminu dyplomowego nie jest taka straszna na jaką wygląda 🙂

   Protokoły dla Komisji należy odebrać w dziekanacie przed obroną (np. ok. 20 minut wcześniej)

  •  (potrzebne np. do nazwania pliku z pracą lic. lub mgr., która musi być wysłana do APD)

   • Instytut Archeologii       3101
   • Instytut EiAK                 3102
   • Instytut Historyczny      3104
   • Instytu Historii Sztuki    3105
   • Istytut Muzykologii        3106
  • OPŁATY DLA STUDENTÓW NA UNIWERSYTECIE WARSZAWSKIM

   Opłaty za usługi edukacyjne

   Informujemy, że wszystkie opłaty za zajęcia dydaktyczne powinny być uiszczane na indywidualne numery kont, które dostępne są na kontach studenckich w  USOSWEB.

  • Przypominamy, ze zgodnie z Zarządzeniem Dziekana Wydziału Historycznego UW podania do Prodziekana ds. Studenckich powinny być pisane w USOS-ie, drukowane, podpisane przez studenta , a następnie złożone do zaopiniowania przez opiekuna roku i Dyrektora ds. Studenckich.

   Podanie to należy złożyć do dziekanatu ds.studenckich (osobiście lub przez sekretariat ) Odpowiedź na podanie otrzymujecie Państwo na konto USOS, z którego można wydrukować podanie wraz z odpowiedzią. Podanie to wraz z odpowiedzią Prodziekana jest dokumentem, który można przedstawiać np. Dyrektorowi ds. Studenckich, opiekunowi roku lub wykładowcy. W szczególnych- indywidualnych przypadkach można przyjść po ksero odpowiedzi do dziekanatu ds. studenckich. Tylko decyzje administracyjne takie jak : skreślenie i wznowienie, wysyłane są do Państwa za pośrednictwem poczty (tj. list polecony, za potwierdzeniem odbioru)